Ballina Lajme Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut do të mbahen, por çka thotë ligji...

Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut do të mbahen, por çka thotë ligji sipas Marrëveshjes së Përzhinos

Maqedonia do të votojë më 12 prill të viti 2020 dhe për këtë janë marrë vesh kryetarët e partive parlamentare në takimin e djeshëm (20.10.2019) tek presidenti i vendit, Stevo Pendarovski.
Zgjedhjet duhet të mbahen dhe për këtë ekziston Ligj që është miratuar me marrëveshjen e Përzhinos në vitin 2015, të dakorduar nga PDSH, BDI, LSDM dhe VMRO-DPMNE ndërmjetësim të zyrës së BE-së dhe Ambasadës së SHBA-ve në Maqedoni.

Neni 44:
(1) Për organizim të zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me propozim të Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, njëqind ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë zgjedh ministër të Punëve të Brendshme dhe ministër të Punës dhe Politikës Sociale, me propozim të opozitës me mandat i cili zgjat deri në ditën e shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, me ç’rast mandati u ndërpritet sipas fuqisë së ligjit.

(2) Ministrin e Punëve të Brendshme e propozon partia në opozitë me numër më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, pas konsultimit paraprak me të dyja partitë politike me numër më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

(3) Ministrin e Punës dhe Politikës Sociale e propozon partia në opozitë me numër më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

(4) Ministri i Punëve të Brendshme mund të kryejë më së shumti 15 shkarkime ose sistemime, në vend më të ulët ose më të lartë të bartësve të pozitës udhëheqëse në ministri, në pajtim me ligjin. Ministri i Punëve të Brendshme mund të bëjë edhe sistemime horizontale të të punësuarve që janë me propozim të tij në numër deri 10% nga numri i sistemimeve horizontale të bazuara në mesataren e këtyre sistemimeve në vitin 2013 dhe 2014.

(5) Ministria e Financave dhe organet tjera të administratës shtetërore dhe subjektet juridike, menjëherë pas zgjedhjes së ministrit të Punëve të Brendshme nga paragrafi (1) i këtij neni, i miratojnë procedurat për angazhimin e personave për nevojat e kabinetit të ministrit të Punëve të Brendshme.
(6) Me ditën e emërimit të personit në pozitë udhëheqëse nga paragrafi (4), ministri është i detyruar që të emërojë zëvendës plotësues me propozim të zëvendësministrit plotësues.

(7) Zëvendësi plotësues i nëpunësit udhëheqës nga paragrafi (6) bashkë dhe
në mënyrë të barabartë merr pjesë në realizimin e kompetencave që dalin nga ligji dhe aktet nënligjore.

(8) Të gjitha aktet në kompetencë të nëpunësit udhëheqës duhet të nënshkruhen edhe nga nëpunësi udhëheqës edhe nga zëvendësi plotësues i nëpunësit udhëheqës. Nëse akti është nënshkruar vetëm nga njëri person konsiderohet se i njëjti nuk prodhon veprim juridik.

VIDEO bonus:
Loading...